Atliktais nodoklis un tā aprēķināšana

Ilgums - 2 stundas 24 minūtes, lektors - Sandra Dzerele
Dalības maksa klātienes seminārā € 64.56 Ekonomija € 21.52
€ 43.04
Nopirkt

Seminārā tiek sniegtas zināšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem un to atzīšanu, aprēķināšanu un atspoguļošanu finanšu pārskatos, balstoties uz prasībām, kas izriet no Starptautiskā grāmatvedības standarta Nr.12. Pamatā seminārs sniedz skaidrojumu atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa būtībai, pastāvīgajām un pagaidu atšķirībām un to ietekmei uz aytliktajiem nodokļiem Ar praktiskiem piemēriem un grāmatojumiem sniegti skaidrojumi atliktā nodokļa aprēķināšanai kā atlktā nodokļa aktīvu tā saistību gadījumos, kā arī sniegti piemēri pagaidu atšķirību noteikšanai gadījumos, kad pamatlīdzekļi netiek pārvērtēti un gadījumos, kad tie tiek pārvērtēti un rezultātā veidojas pārvērtēšanas rezerve. Seminārā tiek sniegti piemēri atliktā nodokļa saistību atspoguļōšanai finanšu pātrskatu pielikumos.

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Merķauditorija

Praktizējoši grāmatveži, finanšu direktori, revidenti un to palīgi.

Ko apgūs klausītāji?

Izpratni par atliktā nodokļā būtību, tā aprēķināšanas praktisku pieredzi un spēs profesionāli šīs atliktā nosdokļa saistības atspoguļot finanšu pārskatos.

Papildus materiāli

Atliktā nodokļa aprēķināšana PDF, 118.54 KB
Atliktā nodokļa aprēķināšana XLS, 109.50 KB

Semināra saturs

 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa jēdzieni, to atšķirības.
 • Pastāvīgās atšķirības.
 • Pagaidu atšķirības.
 • Kārtējais uzņēmuma ienākuma nodoklis.
 • Atliktais nodoklis.
 • Atliktā nodokļa aktīvi un saistības.
 • Atliktā nodokļa uzrādīšana finanšu pārskatos.
 • Atliktā nodokļa aprēķināšana.
 • Atliktā nodokļa aktīvu un saistību grāmatojumi.
 • Atliktā nodokļa atzīšana pirmo reizi.
 • Praktisku piemēru risināšana.

Atsauksmes ()